(گروه مشاوره مالی، اقتصادی و امکانسنجی طرح‌ها)

آموزش و مبانی روش های اقتصاد سنجی با Eviews

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی EVIEWS

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews به معرفی و مرور روش ها و مبانی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews که سادگی و انعطاف پذیری آن باعث شده که به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزار های مورد استفاده محققان در سطح دنیا قلمداد شود، می پردازد.

به عنوان یک اقتصاد دان، یک پژو هشگر علوم اجتماعی و یا حتی یک مدیر شرکت تجاری مطالعه نظام مند مولفه های موثر در فرایند تصمیم گیری و شناخت پدیده های قابل ارزیابی بر اساس شواهد موجود، اولویتی روشن است. چگونگی مطالعه این عوامل به منظور یافتن یک الگوی ملموس، هنر دانشی به نام اقتصاد سنجی است. این آموزش به معرفی و مرور روش ها و مبانی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews که سادگی و انعطاف پذیری آن باعث شده که به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزار های مورد استفاده محققان در سطح دنیا قلمداد شود، می پردازد.

سرفصل های مورد بحث:

آشنایی با ساختار و محیط نرم افزار

معرفی محیط نرم افزار

مدیریت و ایجاد فایل کاری

ایجاد و کارکرد ابجکت ها

بررسی انواع داده ها و اموزش روشهای متفاوت ورود داده

مبانی اماری (کار با متغغیر ها وجدول امار توصیفی و محاسبه فاصله اطمینان و ازمونهای فرضیه و نحوه استاندارد سازی متغییر ها)

بررسی نموداری و انوع نمودار ها

تحلیل رگرسیون

مرورمبانی رگرسیون-انواع رگرسیون و مفروضات کلاسیک

تخمین رگرسیون ساده و مرکب وانواع فرم های تابعی و تفسیر نتایج

تخمین غیر خطی و روش حداکثر راست نمایی

آزمون معنادار بودن رگرسیون

آنالیز همبستگی

متغییر های مجازی

بررسی روش المون

بررسی نقض tفروض کلاسیک و ازمون های مرتبط

میانگین باقیماند ده ها صفر است؟

همسانی واریانس (Homoskedasticity) مرور مبانی و روشهای تشخیص ازمون وایت -ازمون Breusch-–Pagan) و نحوه رفع

روش حداقل مربعات وزنی WLS

تکنیک براورد کواریانس HAC

حداقل مربعات دو مرحله ای TSLS

براور حداقل مربهات غیر خطی

ازمون تشخیص رمزی (Ramsy)

خود همبستگی ( مبانی – روش شناسایی و نحوه رفع)

آزمون نرمال بودن

موضوعات خاص در تحلیل های رگرسیون

هم خطی

ازمون ثبات ضرایب

ازمون متغییر های حذف شده

ازمون والد( محدودیت ها)

خود همبستگی و مدل های پویا

ازمون علیت گرانجر

براورد حدقل مربعات مرحله دار (Stepwise Least Square)

اشنایی الگوریتم های بهینه سازی در تخمین

متغییر های وابسته محدود و کیفی

مرور مبانی

معادلات احتمال خطی

معادلات Logit و تفسیر نتایج

معادلات Probit وتفسیر نتایج

معادلات Logit چندگانه

مدل های انتخاب منظم (Ordered Choice Models)

مدل پواسن

تخمین Tobit

برنامه نویسی با Eviews

مبانی برنامه نویسی

ایجاد

ذخیره

اجرا

متغییر های کنترل

متغیر های رشته ای

متغیر های جایگزین

آشنایی با حلقه

مروری بر دستورات پر کاربرد

پیش بینی

مبانی و بررسی انواع پیش بینی

پیش بینی بر اساس براورد به روش OLS

پیش بینی بر اساس برآورد GLS (روش کوکران اورکات)

پیش بینی فاصله اطمینان

برای یادگیری بهتر این آموزش، بهتر است پیش نیازهای زیر را داشته باشید:

مبانی مقدماتی آمار و ریاضی

این آموزش برای رشته های مختلفی، از جمله رشته های زیر مفید است:

اقتصاد

مدیریت

حسابداری

علوم مالی

آمار

فنی و مهندسی