(گروه مشاوره مالی، اقتصادی و امکانسنجی طرح‌ها)

نحوه امکان سنجی و تهیه گزارش توجیهی طرح ها

نحوه امکانسنجی و تهیه گزارش توجیحی طر‌ح‌ها

 

طرح توجیهی (به انگلیسی: Feasibility Study Report) گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی، نام دارد.

بخش‌های طرح توجیهی را می‌توان به صورت زیر شرح داد:

تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis: به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد.

مطالعه بازار یا Market Study: که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و …

توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility: به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام می‌شود

سر فصل مورد بحث:

امکان سنجی، تعاریف و فرایند انجام

ارزش حال، نحوه محاسبه

آشنایی با معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، خالص ارزش حال، نرخ بازده داخلی و ….

آشنایی با صورت های مالی پیش بینی شده و نحوه استخراج آنها (Pro-Forma Financial Statements)

آشنایی با جریانات نقدی آزاد بنگاه و صاحبان سرمایه

مقدمه ای بر ریسک، بازده و نرخ هزینه فرصت

نرخ هزینه فرصت، تعاریف و نحوه استخراج

اجزای تشکیل دهنده متوسط وزنی هزینه فرصت سرمایه، نحوه محاسبه وزن و قیمت هر یک از آنها

استفاده از بدهی در فرایند تامین مالی یک طرح سرمایه گذاری، تعیین ساختار بهینه تامین مالی

خالص ارزش حال بنگاه و خالص ارزش حال سرمایه، تعاریف و ارتباطات

مقایسه و اولویت بندی طرح های سرمایه گذار