(گروه مشاوره مالی، اقتصادی و امکانسنجی طرح‌ها)

نرخ تنزیل